Cơ cấu tổ chúc quản lý công ty

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

{关键字}

Cơ cấu tổ chúc quản lý công ty

08:33 - 13/07/2020

Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật hiện hành.

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

Sơ đồ tổ chức quản lý của Công ty 


{关键字}                      

 

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và người được cổ đông ủy quyền. Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền quyết định mọi hoạt động của Công ty và có nhiệm vụ:

-Thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.

-Bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị và Ban Kiếm soát.

-Các nhiệm vụ khác đo điều lệ công ty quy định.

Hội đồng quản trị      

Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nhiệm vụ:

-Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kinh doanh, dự kiến phân phối lợi nhuận, chia lãi cổ phần, báo cáo quyết toán tài chính, phương hướng phát triển và kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công ty.

-Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy, quy chế hoạt động và quỹ lương của Công ty.

-Bổ nhiệm, bãi nhiệm và giám sát hoạt động của Ban Giám đốc.

-Kiển nghị sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty.

-Quy định triệu tập Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát mọi mặt hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Hiện Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 5 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban giám đốc.

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và bãi nhiệm. Ban Giám đốc có nhiệm vụ :

-Tổ chức triển khai thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị, kế hoạch kinh doanh.

-Kiển nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ Công ty theo đúng điều lệ, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

-Bổ nhiệm và bãi nhiệm các chức danh quản lý của Công ty: Phó Giám đốc chi nhánh, công ty thành viên, Trưởng và phó phòng sau khi đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

-Ký các văn bản, hợp đồng, chứng từ theo sư phân cấp của Điều lệ Công ty.

-Báo cáo trước Hội đồng Quản trị tình hình hoạt động tài chính, kết quả kinh doanh và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Công ty trước Hội đồng quản trị.

Các Phòng chức năng

Phòng Tổ chức lao động  

-Theo dõi việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội – y tế cho CBCNV của Công ty, lập bảng lương hàng tháng và thực hiện các chính sách nhân sự, lao động khác.

-Xây dựng kế hoạch, đề xuất các chương trình vui chơi giải trí tập thể cho CBCNV trong công ty, đảm bảo sử dụng quỹ phúc lợi hợp lý và có hiệu quả nhất.

-Tìm kiếm, tuyển dụng các ứng cử viên có năng lực và các vị trí theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

-Tư vấn cho Ban Giám đốc về các chính sách, chủ trương mới trong lĩnh vực lao động.

-Xây dựng, đề xuất các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho các phòng ban.

Phòng  Kế hoạch kỹ thuật : 

- Chịu trách nhiệm thẩm định dự án, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn - trung dài hạn, kế hoạch đầu tư, hoàn tất các thủ tục đầu tư, quản lý và phát triển dự án, tổ chức và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

- Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác kế hoạch.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác kế hoạch.

- Theo dõi, kiểm tra các quy trình công nghệ sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm. Thiết kế chế thử các mẫu mã sản phẩm.

- Lập, quản lý hồ sơ khai thác mỏ, mốc giới đất đai và tài nguyên môi trường;

Phòng Tài chính – Kế toán

- Thực hiện các công việc về tài chính – kế toán của Công ty; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, kết quả kinh doanh của Công ty.

- Tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc về các chiến lược tài chính ngắn, trung và dài hạn trên cơ sở các Dự án đang và sẽ triển khai.

- Kiểm tra, giám sát tình hình, công tác tài chính kế toán để đảm bảo tuân thủ quy chế của Công ty và các quy định liên quan của Pháp luật. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực phản ánh đầy đủ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trước Ban Giám đốc.

Phòng Kinh doanh 

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty.

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, mở rộng phát triển thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu, xây dựng các chiến lược và các kế hoạch bán hàng.

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không
Chia sẻ:

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không

chơi cá độ bóng đá online-chơi cá độ có giàu không